regulamin

 • Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w ramach firmy:
  MORU Urszula Morawska, ul. Słowiańska 23/33, 85-163 Bydgoszcz,
  wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9532528806, REGON 380933190.
 • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.moru.pl
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Sprzedaż prowadzona jest przez internet, za pośrednictwem witryny (sklepu) www.moru.pl. Produkty prezentowane są również w mediach społecznościowych www.facebook.com oraz www.instagram.com.
Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą. Osoba składająca zamówienie oświadcza, że zapoznała się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

Produktem jest biżuteria artystyczna, tworzona ręcznie w niepowtarzalnych egzemplarzach, wolna od wad, zgodna ze zdjęciem i opisem.

Ceny w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów wysyłki.

Przeglądanie asortymentu Sklepu i składanie zamówień na Produkty nie wymaga zakładania Konta. Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie wskazanych w Formularzu zamówienia danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację ww. Zamówienia.

W celu złożenia Zamówienia należy:
– wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
– przejść do koszyka, wybrać metodę wysyłki (jeżeli jest dostępna więcej jak jedna) i kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”,
– wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu,
– kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
– opłacić zamówienie w określonym terminie.

 • Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomości stanowiące kolejno:
  – potwierdzenie Zamówienia
  – potwierdzenie zaksięgowania płatności
  – potwierdzenie wysłania Zamówienia.
 • W razie braku zamawianego Produktu, Sprzedawca prześle stosowną informację do Klienta.

Informacje handlowe zamieszczone na stronie www.moru.pl oraz na portalach społecznościowych nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert.

Do zawarcia umowy sprzedaży towarów, będących przedmiotem zamówienia, dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

 • Klient jest zobowiązany zapłacić wskazaną w potwierdzeniu Zamówienia cenę towarów oraz koszt ich wysyłki w ciągu 5 dni kalendarzowych.
  Dane do przelewu Klient otrzyma w wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.
 • Zamówienie realizowane jest po otrzymaniu należnej kwoty przelewem na konto bankowe Sklepu.
 • Czas realizacji zamówienia to maksymalnie 3 dni robocze od momentu zaksięgowania wpłaty.
 • Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem przewoźnika:
  Poczta Polska / Paczka+ : koszt 18 złotych
 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości kosztów przesyłki związanych z realizacją konkretnego zamówienia, z uwagi na jego wartość, ilość Produktów, specyficzny charakter Produktu itp.
 • Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

Płatność realizowana jest na konto:
Ing Bank Śląski 68 1050 1038 1000 0092 5949 5936

Klient zobowiązuje się dokonać wpłaty za zamówienie w ciągu 5 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia. Jeśli w tym terminie przelew nie dotrze zamówienie zostaje anulowane, a produkt powraca do aktywnej sprzedaży.

Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty objęcia przez niego Produktu w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik).

Aby odstąpić od umowy należy przesłać drogą elektroniczną, na adres e-mail: galeria@moru.pl, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie powinno zawierać dane Klienta, dane dot. zamówienia oraz jednoznaczną informację którego przedmiotu / przedmiotów odstąpienie od umowy dotyczy.

Każda ze stron ma w takim przypadku obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy umowy:

 • Sprzedawca dokonuje zwrotu świadczeń najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu.
 • Klient odsyła Sprzedawcy zakupiony towar na adres wskazany przez Sprzedawcę, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu. Zwrot towaru następuje na koszt Klienta – Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Klient odpowiada względem Sprzedawcy za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy (dotyczy m.in. biżuterii projektowanej na indywidualne życzenie Klienta lub dla niego spersonalizowanej).

Jeżeli Klient w ciągu 2 lat od daty zakupu stwierdzi wady Produktu, może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, zgłaszając pisemną reklamację na adres e-mail: galeria@moru.pl.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: Imię i Nazwisko Klienta, adres e-mail, przedmiot zamówienia, informację którego Produktu dotyczy reklamacja, opis problemu wraz z dokumentacją zdjęciową.

Klient zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy Produkt objęty reklamacją. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego Produktu przez Klienta.

Wyrób reklamowany zostanie: naprawiony lub wymieniony na nowy po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem. Sprzedawca nie gwarantuje wymiany na identyczny wyrób, ponieważ galeria oferuje pojedyncze egzemplarze wykonane ręcznie.
O ile wada okaże się istotna, Klient może odstąpić od umowy.

Jeżeli Sprzedawca stwierdzi, że zgłoszone wady wynikają z winy Klienta (m.in. na skutek nieprawidłowego użytkowania Produktu, przechowywania, dopuszczenia do zniszczeń mechanicznych, zmian struktury, na skutek zdarzeń losowych itp.), poinformuje on Klienta o przewidywanych kosztach naprawy.

error: Content is protected !!
×
×

Koszyk